Integritetspolicy

Integritetspolicy

Boporten Interiör värnar om din integritet

I denna integritetspolicy beskrivs din rätt till integritet och vårt åtagande att skydda dina personuppgifter.

Allmänt

Nya Boporten I Umeå AB (Boporten) behandlar och sparar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsför ordningen (GDPR). Den här integritetspolicyn beskriver Boportens behandling av dina personuppgifter och syftar till att beskriva hur vi samlar in, använder, gallrar och raderar personuppgifter. Genom att följa denna integritetspolicy säkerställer vi att dina personuppgifter behandlas med respekt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning när du använder oss vid konsultation.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Boporten. Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade från obehörig åtkomst, användning, modifiering och radering.

Personuppgiftsansvarig

Nya Boporten I Umeå AB
Org.nr 559229-8052
Storgatan 42
903 26 Umeå
090-14 56 10
info@boporten.se

Ändamålen med samt den rättsliga grunden för respektive behandling

Kontaktformulär och annat via www.boporteninterior.se, Boporten samlar in personuppgifter för flera olika ändamål. På hemsidan www.boporteninterior.se har du möjlighet att fylla i t.ex. kontaktformulär. Den rättsliga grunden för sådan behandling är Boportens och ditt berättigade intresse.

Dina personuppgifter erhåller Boporten direkt från dig genom Boportens webbplats, muntligen eller via e-post. Endast information och uppgifter som är nödvändiga för utförandet av vald tjänst kommer att behandlas och sparas.

Sker någon tredjelands överföring?

Under vissa omständigheter kan överföring av personuppgifter ske till mottagare av personuppgifter i tredje land (länder utanför EU/EES), detta kan t.ex. vara om en av våra IT- och driftleverantörer placerar en server utanför EU/EES. Samtliga överföringar som sker utanför EU/EES kommer att vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder som möjliggör överföring utanför EU/EES i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Utgångspunkten är att vi inte sparar dina personuppgifter längre än vad vi behöver. Ändamålet är avgörande, och under vissa omständigheter behöver vi spara uppgifter av lagstadgade skäl.

Säljare

Ändamål

Kategori personuppgifter

Lagringstid

Tidpunkt

Direktmarknadsföring

E-post, telefon-nummer, adress, namn

1 år

Från att Boportens uppdrag för kunden är fullgjort

Bokföringsändamål

Namn, personnummer, postadress

7 år, (bevarande enligt bokföringslagen (1999:1078))

Från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutats.

Utförande av uppdraget

Information hänförlig till uppdraget, såsom t.ex. bilder

1 år

Från att Boportens uppdrag för kunden fullgjorts

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)

Vi är öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Ifall du vill få klarhet i hur vi behandlar dina personuppgifter kan du begära att få ett så kallat registerutdrag, inbegripen information om ändamål med behandling, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande. Vänligen notera att ifall vi mottar en sådan begäran kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall du upptäcker att uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att tillägga eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Du kan begära radering av de personuppgifter som vi behandlar om dig vid följande fall om:

  • uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
  • du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
  • du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
  • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
  • Personuppgifter har samlats in om omyndig (under 18 år) som du har föräldraansvaret för och
  • insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier).

Vänligen notera att vi inte kan radera uppgifter som vi måste lagra för att uppfylla en legal skyldighet, exempelvis bokförings- och skattelagstiftning och penningtvättslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning

Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver uppgifterna för att kontrollera om de är korrekta eller ej. Att radera uppgifter är en behandling av personuppgifter i lagens mening, och i de fall vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem / behöver att vi har kvar dem, för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk, då kan du begära att vi inte raderar dina uppgifter, dvs. begränsad behandling. Om du invänder mot en behandling som stödjer sig på vårt eller någon annans berättigade intresse, kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver uppgifterna för att avgöra huruvida vårt, eller någon annans, berättigade intresse väger tyngre än ditt intresse av att få uppgifterna raderade.

Rätt till dataportabilitet

I fall då vi behandlar dina personuppgifter med stöd av antingen ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal, har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för att denna dataportabilitet ska kunna bli aktuell, är att överföringen är möjlig och kan ske automatiskt.

Rätten att göra invändningar

Om den rättsliga grunden för en behandling är baserad på vårt eller någon annans berättigade intresse, har du alltid rätt att invända mot behandlingen. För att vi ska få kunna fortsätta behandla personuppgifter mot bakgrund av ett berättigat intresse, behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, fri- och rättigheter. Du har exempelvis alltid rätt att slippa direktmarknadsföring.

Du kan alltid återkalla till ditt samtycke

I fall då den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter stödjer sig på ett samtycke, kan du när som helst kan återkalla ditt samtycke. Återkallandet av samtycket kommer inte påverka lagligheten av behandlingen av de personuppgifter som grundar sig på detta samtycke, innan detta återkallas. Du har alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen eller motsvarande tillsynsmyndighet. Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som är berättigad att utöva tillsyn och administrera dataskyddsrättsliga ärende i Sverige. Om du vill lämna klagomål avseende hur vi behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen.